Johnny Lawson

Sheriff's Office

Sheriff

701-547-3211

jozlawson@nd.gov