Andrew Klegstad

Sheriff's Office

Deputy Sheriff

701-547-3211

ajklegstad@nd.gov