Jana Schimelfenig

Planning and Zoning

Tax Director

(701)547-3220

jaschimelfenig@nd.gov